• drukuj
  • zakładka

RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2016

Proces nieustannego doskonalenia

Firma Lavazza od zawsze doceniała znaczenie kapitału ludzkiego. Nasi pracownicy odgrywają kluczową rolę w całym łańcuchu produkcyjnym i stanowią główną siłę napędową wyników, z których nasza marka zawsze była dumna.

Pobierz raport zrównoważonego rozwoju w wersji PDF

Od producentów kawy, których aktywnie wspiera nasza Fundacja, przez naszych pracowników, których powitaliśmy w naszej nowej siedzibie zintegrowanym, zrównoważonym i wspólnym podejściem i do których skierowane są wszystkie nasze programy społeczne, po konsumentów, wobec których głównym celem Firmy od samego początku jej istnienia jest nasze zobowiązanie do zapewniania najwyższej jakości produktów. Wszyscy ci uczestnicy muszą być świadomi roli jaką odgrywają w systemie Lavazzy, aby mogli dzielić się wartościami korporacyjnymi i aktywnie je realizować. Zrównoważony rozwój jest w rzeczywistości wspólną odpowiedzialnością.

Firma Lavazza dąży do zrównoważonego rozwoju promując swoje zasady i codziennie je stosując poprzez zaangażowanie wszystkich interesariuszy Grupy. Z myślą o inwestycjach w kapitał ludzki przywiązujemy ogromną wagę do „gospodarki obiegowej” reinwestując nasze zasoby na poziomie lokalnym w celu stworzenia wartości na terytorium, na którym nasza Firma rozrastała się i rozwijała. Rok 2016 był w szczególności rokiem, w którym poczyniliśmy znaczne inwestycje we włoskie zakłady produkcyjne Grupy, jak również we wszystkie nowo pozyskane firmy zagraniczne, w tym Carte Noire wśród tych najważniejszych. 

Miniony rok był dla nas rokiem wielkich zmian, który pokazał wyraźny obraz rodziny, rodziny wszystkich interesariuszy Lavazza, która z każdym nowym dniem coraz bardziej się rozwija.

Nasze lokalne korzenie znajdują wyraz w spójności naszych dążeń przedsiębiorczych, w uznaniu naszej przynależności do terytorium jako istotnej wartości. Nawet narodziny Nuvola, nowej siedziby Firmy i rozwój całego kompleksu Lavazza w Aurora, dzielnicy w centrum Turynu, naturalnie zmierzają w tym kierunku. Nie dryfujemy bez celu i poczucia tożsamości. Zdecydowaliśmy się pozostać w sercu naszego miasta, na nowo odkrywając wartość w tej okolicy i rozwijając jej potencjał. Niemniej jednak zrobiliśmy coś więcej, decydując się na rozwój zrównoważonej przestrzeni dla wszystkich naszych pracowników. Nie mam tu na myśli tylko środowiska pracy, które jest zgodne z najwyższymi standardami zrównoważonego rozwoju i uzyskuje najbardziej prestiżowe certyfikaty LEED dla budynków przemysłowych. 

Chodzi mi przede wszystkim o usługi skierowane do naszych pracowników, promowanie zrównoważonej mobilności oraz sposób, w jaki nasza siedziba będzie otwarta na terytorium i miasto. Otwartość ta zaowocuje coraz bardziej skutecznymi działaniami ukierunkowanymi na zaangażowanie społeczności, inwestycjami na naszym terytorium oraz wsparciem społecznym i ekonomicznym struktury, której częścią jest firma Lavazza. Prężność, Pasja i Wytrwałość. To atrybuty, które zawsze określały naszą pracę i które pozwoliły nam stawić czoła nowym wyzwaniom i realizować nowe cele, a jednocześnie konsekwentnie podnosić poprzeczkę na naszym horyzoncie. Lavazza, coraz bardziej globalna firma, pragnie nadal dążyć do zrównoważonego rozwoju swojej działalności, koncentrując się na zaspokojeniu potrzeb społecznych kapitału ludzkiego Grupy i coraz bardziej aktywnie popierając działania Fundacji w krajach produkujących kawę – w świecie, w którym mamy moralny obowiązek potwierdzać nasze rolnicze korzenie oraz identyfikować się z nimi. 

Rok, który analizujemy i opisujemy w niniejszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju 2016 jest więc rokiem znaczenia, wizji i bliskich związków z wszystkimi wydarzeniami związanymi z innowacjami, kulturą, sportem, żywnością i trwałością, a przede wszystkim związków z Terra Madre i Slow Food, z którymi obchodziliśmy 20-lecie współpracy.Alberto Lavazza

Prezes firmy Luigi Lavazza S.p.A.

Zrównoważony rozwój to droga ciągłej ewolucji. Wymaga od nas, abyśmy byli świadomi naszych ograniczeń, mocnych stron i priorytetów w działaniach. Dlatego słuchanie naszych interesariuszy i rozmawianie z nimi stanowi kluczowy element w budowaniu drogi tworzącej wspólną wartość w całym łańcuchu produkcyjnym. Zrównoważony rozwój odnosi się do naszej wspólnej przyszłości. Z tego powodu sformułowano i formalnie przedstawiono 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju w kontekście globalnym i międzynarodowym, jakim jest ONZ. 

Wszystkie podmioty gospodarcze muszą uznać te Cele za istotne, ponieważ tylko dzięki temu możemy osiągnąć wymierne i trwałe rezultaty. Dla firmy Lavazza zasady te nie podlegają negocjacjom, nie tylko dlatego, że nasz produkt jest pozyskiwany z przetwarzania surowców pochodzenia roślinnego, a tym samym jest on potencjalnie zagrożony zjawiskiem zmiany klimatu, ale także dlatego, że odpowiedzialność, którą niosą ze sobą te Cele jest globalna i przyćmiewa szczególne interesy biznesowe Grupy. Przedsiębiorstwa są kluczowymi podmiotami, jeśli chodzi o sprostanie wyzwaniom i osiągnięcie Celów Globalnych. Przykładowo, nie uda nam się wywiązać ze zobowiązania do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii, jeśli nie zostanie to potraktowane jako odpowiedzialność przede wszystkim przez tych, dla których wykorzystanie energii do tworzenia wartości jest obowiązkiem z punktu widzenia gospodarki. Tak samo nie możemy unikać zaangażowania na rzecz partnerstw zorientowanych na zrównoważony rozwój, a także uczciwego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego. 

Nasze zobowiązanie, jako lidera rynku jest zgodne z oczekiwaniami naszych klientów – oferujemy produkty wysokiej jakości wyprodukowane dzięki solidnym, bezpiecznym, niezawodnym i powtarzalnym procesom z poszanowaniem pracowników i środowiska.

Każda firma może i powinna aktywnie zaangażować się w zrównoważony rozwój. Walka ze zmianami klimatycznymi, zaangażowanie w odpowiedzialną konsumpcję i produkcję oraz innowacje służące zrównoważonemu rozwojowi pobudzają zdrowy mechanizm. Nie tylko przynoszą korzyści środowisku i społeczeństwu, ale także przyczyniają się do efektywności procesów produkcyjnych, redukcji odpadów i nieefektywnych procesów, a nawet wpływają korzystnie na marże zysku Firmy. Tak więc rozwój międzynarodowy Lavazzy bezpośrednio zależy od zasad Zrównoważonego Rozwoju. 

Właśnie z takich zasad musi czerpać inspirację, angażować i motywować swoich pracowników oraz kreować i wzmacniać poczucie przynależności do Grupy, która jest finansowo stabilna, z perspektywami zrównoważonego rozwoju gospodarczego i możliwościami wzrostu.

Zaangażowanie, które ciąży na nas, jako globalnym liderze, nie ogranicza się tylko do udoskonalenia naszych procesów i zużycia energii. Wymaga ono od nas, abyśmy byli sponsorem całego łańcucha naszego cyklu koniunkturalnego, współpracy z plantatorami w celu udoskonalenia technik uprawy oraz uczynienia ich bardziej zrównoważonymi na przyszłość i współpracy ze wszystkimi naszymi partnerami w celu uzyskania jak największego pozytywnego wpływu, na rzecz środowiska i społeczeństwa.

 

Antonio Baravalle

Dyrektor generalny Luigi Lavazza S.p.A.