• drukuj
  • zakładka

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Rozporządzenie z mocą ustawy nr 196 z dnia 30 czerwca 2003 r.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z przepisami Art. 13 włoskiego Kodeksu ochrony danych osobowych, rozporządzenie z mocą ustawy nr 196 z dnia 30 czerwca 2003 r.,
spółka LUIGI LAVAZZA S.p.A. informuje, że wszelkie udostępniane dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z przepisami, o których mowa powyżej, oraz zgodnie z następującymi zasadami:

1) Cel gromadzenia danych osobowych.

Dane osobowe będą gromadzone, przechowywane i wykorzystywane na potrzeby:
* konkursów z nagrodami;
* dołączenia do "społeczności" użytkowników promowanych na stronach internetowych Lavazza;
* analiz rynkowych i marketingowych (za wyrażeniem zgody);
* przetwarzania danych w celach statystycznych (za wyrażeniem zgody);
* rozsyłania materiałów reklamowych, biuletynów informacyjnych i innych materiałów promocyjnych i handlowych Lavazza, również pocztą elektroniczną, za pośrednictwem telefonii komórkowej, wiadomości MMS lub SMS (za wyrażeniem zgody);
* stosunków umownych i handlowych;
* inne, pod warunkiem wyrażenia zgody przez osobę podającą swoje dane osobowe.
2) Przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane przy użyciu odpowiednich narzędzi i urządzeń zapewniających ich ochronę. Dostęp do danych osobowych możliwy będzie ręczny lub przy użyciu elektronicznych lub automatycznych nośników pamięci.
Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie wszelkie konieczne operacje, przewidziane na mocy odpowiednich przepisów prawa, w tym udzielanie ich osobom trzecim, zgodnie z postanowieniami ust. 4.
Niektóre dane osobowe mogą być przekazywane za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, w lokalnej chronionej sieci lub przez Internet.
W przypadku przekazywania danych osobowych przez Internet, dane będą podlegać standardowej ochronie zapewnianej w Internecie.
Dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników firmy Lavazza lub spółek umocowanych przez Lavazzę do przetwarzania i przechowywania danych.
Tożsamość członków personelu przetwarzających dane osobowe zostanie odpowiednio zweryfikowana, a oni sami zostaną odpowiednio przeszkoleni i poinformowani o ograniczeniach dotyczących przetwarzania danych, obowiązujących na mocy rozporządzenia z mocą ustawy nr 196/2003.
3) Podawanie danych osobowych
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe.
Niezależnie od powyższego, podanie danych osobowych może być konieczne do osiągnięcia wyżej wymienionych celów (uczestnictwo w konkursie z nagrodami, nawiązanie stosunków umownych lub handlowych, itp.).
W takim przypadku, bez podania danych osobowych osiągnięcie wyżej wymienionych celów nie będzie możliwe.
4) Ujawnianie danych osobowych
Dane osobowe nie będą przekazywane ani ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem spółek Grupy Lavazza i innych spółek umocowanych przez Lavazzę do działania na rzecz osiągnięcia celów określonych w ust. 1.
5) Posiadacz danych osobowych
Oficjalnym posiadaczem danych osobowych jest spółka Luigi Lavazza S.p.A., z siedzibą pod adresem via Bologna 32, Turyn, w osobie jej przedstawiciela prawnego.
6) Prawa osoby zainteresowanej
Osoba podająca swoje dane osobowe jest uprawniona do wykonania przysługujących jej praw odnośnie do wykorzystywania jej danych osobowych zgodnie z przepisami Art. 7 rozporządzenia z mocą ustawy nr 196/2003, którego pełny tekst został zamieszczony poniżej. Art. 7 (Prawo dostępu do danych osobowych i inne prawa)
1. Osoba zainteresowana ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy jego/jej dane osobowe są w posiadaniu jednostki gromadzącej dane osobowe, nawet w przypadku, gdy takie dane nie zostały jeszcze wprowadzone do rejestru, oraz do otrzymania takiej informacji w zrozumiałej formie.
2. Osoba zainteresowana jest uprawniona do uzyskania informacji dotyczących:

  • a. źródła pochodzenia jego/jej danych osobowych;
  • b. celów i metod ich przetwarzania;
  • c. sposobów przetwarzania, jeżeli dane osobowe przetwarzane są przy użyciu urządzeń elektronicznych;
  • d. tożsamości ich właściciela, osób odpowiedzialnych i ich umocowanego przedstawiciela, zgodnie z przepisami Art. 5, ust. 2;
  • e. osób lub kategorii osób, którym dane mogą być przekazywane, lub które mogą je uzyskać z racji pełnionej funkcji umocowanego przedstawiciela na dowolny region kraju, członka zarządu lub mianowania na dowolne stanowisko.

3. Osoba zainteresowana jest uprawniona do:

  • a. aktualizacji, korekty lub, jeżeli leży to w jej interesie, uzupełnienia swoich danych osobowych;
  • b. usunięcia, zablokowania lub zmiany na anonimowe danych osobowych, które są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, w tym danych, których przechowywanie do celów, do których zostały zgromadzone lub przetworzone, nie jest konieczne;
  • c. uzyskania oświadczenia, że osoby, którym jej dane osobowe zostały uprzednio ujawnione lub przekazane, zostały poinformowane o wykonaniu operacji, o których mowa w literach a) i b) powyżej, nawet w zakresie treści danych osobowych, z wyłączeniem przypadków, w których spełnienie tego wymogu jest niemożliwe lub wymaga użycia środków niewspółmiernych do chronionych w ten sposób praw.

4. Osoba zainteresowana ma prawo nie wyrazić zgody, w całości lub części:

  • a. z uzasadnionych przyczyn, na przetwarzanie swoich danych osobowych, nawet jeśli służy ono celom, do których dane zostały zgromadzone; na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów przesyłania materiałów reklamowych lub materiałów wspomagających sprzedaż bezpośrednią, prowadzenia badań rynkowych lub rozpowszechniania informacji handlowych.

7) Warunki
Wszelkie czynności lub działania prowadzące do umieszczenia określonych poniżej materiałów lub odniesień do nich na stronach internetowych lub innych interaktywnych nośnikach udostępnionych przez Lavazzę są surowo zabronione.
W przypadku identyfikacji takich materiałów, Twoje członkostwo może zostać niezwłocznie anulowane, a wszelkie umieszczone przez Ciebie posty i zdjęcia usunięte:
* Nieprzyzwoite materiały o treści seksualnej lub pornograficznej
* Materiały naruszające prawa autorskie, w szczególności pirackie oprogramowanie, pliki muzyczne, zdjęcia, filmy video i teksty chronione prawem autorskim
* Materiały obrażające lub szkalujące, w tym materiały o charakterze fanatycznym lub rasistowskim, wyrażające nienawiść, pogardę lub groźbę
* Materiały promujące działania niezgodne z prawem lub krzywdzące, lub zawierające instrukcje dotyczące takich działań
* Oprogramowanie, dane lub inne materiały zawierające wirusy lub inne elementy szkodliwe
* Materiały nieodpowiednie dla osób poniżej 18 roku życia
* Odpłatna reklama lub sponsoring
* Materiały naruszające jakiekolwiek przepisy prawa lub regulacje dotyczące ochrony osób prywatnych lub zgodną z prawem zasadę narzuconą przez jakiekolwiek organy publiczne, lub nakłaniające do naruszenia takiego prawa, takiej regulacji lub zasady.
Lavazza nie jest zobowiązana do kontroli treści umieszczanych na jej stronach internetowych, jednak zastrzega sobie prawo do ich zmiany w dowolnym czasie bez uprzedzenia.
Niniejszy dokument został sporządzony w celu zapewnienia przestrzegania warunków korzystania z serwisu, wykrywania naruszeń lub podejrzeń naruszeń praw osób trzecich, odpowiedzialności użytkowników z tytułu wniesionych skarg, również przez osoby prywatne, oraz prawa do podjęcia koniecznych środków, w tym zawieszenia lub przerwania działalności serwisu.
W przypadku wykrycia jakichkolwiek treści, które można uznać za obraźliwe, Lavazza powiadomi o tym fakcie właściwe organy.
Członkowie społeczności Lavazza są zobowiązani podpisać nieodpłatną licencję na wykorzystywanie, kopiowanie, zmianę, przesyłanie i dystrybucję stron internetowych przesłanych do nich wyłącznie w charakterze nośnika treści publikowanych przez użytkowników oraz nośnika kampanii marketingowych i promocyjnych. Takie treści pozostają własnością użytkowników, którzy są uprawnieni do ich usunięcia w dowolnym czasie.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU PUBLIKOWANYCH TREŚCI
Lavazza nie ponosi odpowiedzialności z tytułu treści i opinii zawartych na stronach członków jej społeczności.
Rejestrując się jako członek społeczności Lavazza, użytkownik podejmuje wyłączną odpowiedzialność z tytułu wszelkich treści, które umieszcza na stronie internetowej Lavazza. Lavazza nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez członków społeczności warunków użytkowania serwisu.
Lavazza zachęca do współpracy wszystkich, którzy pragną zgłosić jakikolwiek przypadek naruszenia warunków użytkowania serwisu społecznościowego lub obowiązujących przepisów prawa.
Członkowie są odpowiedzialni za treść materiałów (tekstów i zdjęć) umieszczanych na stronie Lavazza i mogą podlegać z tego tytułu odpowiedzialności karnej.
Przesyłając treści do publikacji na stronie internetowej Lavazza, członkowie zobowiązują się przestrzegać zasad określonych w warunkach użytkowania serwisu.
Każdy członek społeczności niniejszym wyraźnie zwalnia Lavazzę i jej spółki stowarzyszone z wszelkiej odpowiedzialności w związku z jakimkolwiek pozwem wniesionym przez osobę trzecią przeciwko Lavazza lub jej spółce stowarzyszonej z tytułu zachowania lub sposobu użytkowania serwisu przez członka społeczności, i zobowiązuje się zwrócić wszelkie koszty związane z wniesieniem takiego pozwu oraz zapłacić odszkodowanie z tytułu szkód bezpośrednio i pośrednio z nim związanych.

Wszelkie pytania dotyczące wykorzystywania danych osobowych, wnioski o ich udostępnienie, zmianę lub wykreślenie oraz wyrażenie braku zgody na ich wykorzystywanie należy kierować na poniższy adres:
LUIGI LAVAZZA S.p.A.
(Lavazza Customer Service)
VAT number IT00470550013
Via Bologna, 32 - 10152 Turin Italy
Tel. +39 011 2408400
Faks: + 39 011 2398333
e-mail: info@lavazza.it